ג

ג המתענה בראש השנה צריך ללמוד כל היום או לומר תחינותיא שהרי כל יו"ט צריך לחלק חציו לה' וחציו לכםיב כדי לקיים שני פסוקים שבאחד כתוב לה'יג ובאחד כתוב לכםיד וזה שהוא מתענה ואינו מקיים המקרא שנאמר בו לכם צריך לעשות כולו לה'טו כדי לקיים המקרא שנאמר בו לה' ולא נאמר בו לכם ומשמע שכל היום יהיה לה' לבדו:


יא) מהר"י ווייל דינין ומנהגים אות נו. לבוש סוף ס"ב. מ"א סק"א.

יב) כדלעיל סי' תקכט ס"י וש"נ.

יג) דברים טז, ח: עצרת לה' אלקיך.

יד) במדבר כט, לה: עצרת תהיה לכם.

טו) מהר"י ווייל שם. לבוש שם.