ה

ה יש אומריםיח שקבלה בידם שהמתענה פעם אחת בראש השנה תענית חלום אם היה ביום ראשון של ראש השנהיט צריך להתענות שני הימים של ראש השנה כל ימיו אפילו כשחל בשבתכ הואיל והראו לו סימן רע פעם אחתכא בהתחלת ראש השנה בלילה הראשון רמזו לו שתעניתו חביב לפני הקב"ה בראש השנהכב לפיכך יעשה רצונו ויתענה כל שני ימים של ראש השנה שהן כיום אחד ארוךכג כמ"ש בסי' ת"רכד אבל אסור להתענות בלילות של ראש השנה כמו בשאר יו"ט שאף בחלומו לא רמזו לו אלא להתענות ביוםכה כדרך כל תענית חלום שאין מתענין אלא ביום:


יח) הגהות מיימוניות פ"א אות א. אגור סי' תתקכ בשם אגודה פ"ד סי' כא. שו"ע ס"ג.

יט) תרומת הדשן סי' רעח בשם הרב של אחד הגדולים. שו"ע שם.

כ) תרומת הדשן שם. לבוש ס"ב.

כא) האגור שם.

כב) תרומת הדשן שם. לבוש שם.

כג) לבוש שם.

כד) סעיף ג.

כה) מ"א סק"ג.