ז

ז המתענה בראש השנה תענית חלום אינו צריך לישב בחול תענית על תעניתו כמו המתענה בשבתות ובימים טובים וכמ"ש בסי' רפ"חכח שהרי יש אומרים שמצוה להתענות בראש השנהכט ואע"פ שאין הלכה כן מכל מקום כדאי הם לסמוך עליהם לענין שלא נחזיק תענית זו לעבירה שיצטרך להתענות בחול בשביל כךל:


כח) סעיף ג.

כט) תרומת הדשן שם. רמ"א ס"ג. וכדלעיל ס"א.

ל) לבוש שם. וראה גם לעיל קפח ריש ס"י, שמטעם זה מי שטעה בברכת המזון ולא הזכיר יעלה ויבוא אינו חוזר לראש.