ח

ח אע"פ שמי שקיבל עליו להתענות בשבת או בי"ט אין קבלתו כלום ומותר לאכול בלא התרה כמ"ש בסימן תק"עלא מכל מקום מי שקיבל עליו להתענות בראש השנה אף על פי שלא הוציאו בלשון נדרלב אלא בלשון קבלת תענית בעלמאלג שאמר הרי עלי להתענות בראש השנה צריך התרה מאחר דיש אומריםלד דמצוה להתענות אין זה כמקבל עליו לעבור עבירה שאין קבלתו כלום.


לא) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"א-ב. ואם קיבל בלשון נדר, ראה שם ולעיל סי' תפה ס"ב. סי' תקכז ס"ל.

לב) קונם אכילת יום פלוני עלי (פרישה סי' תקע אות ב. וראה גם לעיל סי' תפה שם).

לג) מ"א שם.

לד) ב"י ד"ה כתב הכלבו. מ"א שם. וכדלעיל ס"א.