תרב סדר עשרת ימי תשובה ובו ה' סעיפים:

ב

ב וכל הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים מרבים בתפלה ותחנוניםד ונוהגים לומר אבינו מלכנו כו' ערב ובוקרה מלבד בשבתו וכן בערב שבת אחר מנחה אין אומרים אותוז כמו שנתבאר בסי' (תקצ"ב) [תקפ"דח]:


ד) טור ושו"ע. וראה גם רמב"ם הל' תשובה פ"ג סוף ה"ד. ומנהג חב"ד שלא לומר סליחות בעשי"ת מלבד בצום גדליה (ספר המנהגים - חב"ד ע' 58).

ה) טור ורמ"א.

ו) ר"ן ר"ה (ט, א) ד"ה גמ' (בר"ה). שו"ת הריב"ש סי' תקיב. מנהגים (קלויזנר) סי' לא (בעשי"ת). (טירנא) עשי"ת (ע' קד). רמ"א.

ז) מנהגים (קלויזנר) שם. מהרי"ל הל' עשי"ת (ע' דש). דרכי משה ס"ק א. מ"א סי' תרד ס"ק ב.

ח) סעיף ה (ר"ה) וש"נ.