ט

ט יש נוהגין ללבוש בגדים לבנים נקיים ביום הכיפורים כדי להיות דוגמת מלאכי השרתמג וכן נוהגין במדינות אלו ללבוש הקיטל שהוא בגד לבן ונקימד ויש עוד טעם בלבישת הקיטל מפני שהוא בגד מתים ועל ידי זה נכנע לב אדםמה לעשות תשובה שלימהמו ולפיכך גם מי שהוא אבל מותר ללבוש הקיטלמז.

וכן הנשים יכולות ללבוש הקיטל כדי להכניע לבןמח אבל שאר בגדים לבנים אין להן ללבוש כדי להיות דוגמת מלאכי השרת שאין יכולות להיות כמלאכיםמט שנאמרנ עיר גבורים עלה חכם וגו' גברים כתיבנא:


מג) מרדכי רמז תשכג. רמ"א ס"ד. וראה לעיל סי' יח ס"ג שמטעם זה מתעטפים בטלית ביוה"כ ואפילו בלילה.

מד) דרכי משה ס"ק ה. רמ"א שם. וראה לעיל סי' כא ס"ג שההולך לפנות צריך לפשוט הקיטל.

מה) דרכי משה שם. רמ"א שם. וראה גם לעיל סי' תעב ס"ד.

מו) לבוש ס"ד.

מז) ט"ז סק"ג. וראה גם לעיל סי' תעב ס"ד.

מח) מ"א סק"ה.

מט) ראה גם לקמן סי' תריט סי"ז.

נ) משלי כא, כב.

נא) מ"א שם (ע"פ ויקרא רבה פל"א, ה).