ד

ד שיעור אכילת פרס שאמרו ביום הכיפורים ובכל איסורי תורה בין שהן מן התורה בין שהן מדברי סופרים יש אומריםכב שהוא כמו ד' ביצים ויש אומריםכג שהוא כמו ג' ביצים שוחקותכד כלומר במילוי ובריוח ולא בצמצוםכה ולענין הלכה כל שהוא בשל תורה הלך אחר המחמירכו וכל שהוא בשל דבריהם הלך אחר המיקלכז:


כב) רש"י פ, ב ד"ה חצי פרס, וכר"ש במשנה עירובין פב, ב. טור. דעה הא' בשו"ע שם.

כג) רמב"ם פ"ב ה"ד כריב"ב בעירובין שם. רשב"א בתורת הבית ב"ד ש"א (יב, א). דעה הב' בשו"ע שם. וראה גם לעיל סי' תמב ס"א. סי' תעה ס"ח. סדר ברה"נ פ"ח ה"ב. ולענין שיעור ב' סעודות ראה לעיל שסח ס"ג, וסי' תפו ס"א וש"נ.

כד) רשב"א שם. רמ"א ס"ד.

כה) ראה רמב"ם הל' שבת פי"ז הל"ו. רש"י עירובין ג, סע"ב. ערוך ערך סחק. באר הגולה לרמ"א שם.

כו) ראה לקמן סי' תריח סוף סי"ג.

כז) שיעורו בזמן (לקט הדעות) ראה ס' המנהגים – חב"ד ע' 45.