ה

ה ונוהגין שהש"ץ אומר אותו ג' פעמיםלג וכל פעם מגביה הקול יותר מבראשונהלד לפי שבדרך זו נשמע באימה וביראהלה.

וממשיך בניגונים עד הלילהלו כדי להתפלל ערבית בזמנהלז:


לג) רא"ש פ"ח סי' כח. מרדכי רמז תשכו. רמ"א ס"א.

לד) מהרי"ל שם (ע' שכז). רמ"א שם.

לה) מהרי"ל שם. דרכי משה ס"ק ב.

לו) מהרי"ל שם (ע' שכו). רמ"א שם.

לז) מ"א סק"ו. וראה לעיל סי' רסז ס"ב.