ו

ו ואח"כ אומר הש"ץלח ג' פעמיםלט ונסלח כו'מ והקהל אומרים ג' פעמים ויאמר ה' כו'מא.

ואל ישנה אדם ממנהג העיר אפילו בפיוטים או בניגונים שמנגנים שםמב שלא יבלבל דעת הקהלמג:


לח) הרי"ץ גיאת (ע' ס) בשם הגאונים. ראבי"ה סוס"י תקכח. טור. מהרי"ל הל' ליל יום כפור (ע' שכח).

לט) מנהגים (טירנא) מנהג יוה"כ (ע' קט). רמ"א ס"א.

מ) במדבר טו, כו.

מא) במדבר יד, כ (סלחתי כדבריך). מנהגים ורמ"א שם. ומנהג חב"ד שאומר החזן פסוק (שם יד, יט) סלח נא לעון גו' (מנהגים, טירנא, שם), והחזן והקהל אומרים ג"פ ויאמר ה' גו' (אוצר מנהגי חב"ד יוה"כ ע' רה אות קלו).

מב) מהרי"ל הל' תפלת שחרית דיוה"כ (ע' שלט). רמ"א שם.

מג) מ"א סק"ז.