ז

ז ואח"כ אומר הש"ץ שהחיינו בלא כוסמד לפי שיום הכיפורים הוא דבר הבא מזמן לזמן וצריך לברך שהחיינו כמו בכל הרגליםמה אלא שאי אפשר לברך על הכוס מבעוד יום משום שכיון שבירך שהגיענו לזמן הזה הרי קיבל עליו יום הכיפורים ואסור לו לשתות מן הכוס וגם אי אפשר לברך על הכוס וליתן ממנו לתינוקמו מטעם שנתבאר בסי' תקנ"ומז ע"ש:


מד) גמרא עירובין מ, ב. טור ושו"ע ס"א.

מה) גמרא שם. רמב"ם הל' ברכות פי"א ה"ט. לבוש ס"א. וכדלעיל סי' תלב ס"ג וש"נ.

מו) גמרא שם. טור. לבוש שם. מ"א סק"ד.

מז) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה מ"א שם ריש הסי'. וראה גם לקמן סי' תרכא ס"ד.