ט

ט ליל יום הכיפורים ומחרתו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול רםנו לפי שאמרו במדרשנז כשעלה משה למרום שמע למלאכי השרת שהיו מקלסין להקב"ה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד והורידו לישראל וצוה להם לאומרו בחשאי משל לאדם שגנב חפץ נאה מתוך פלטרין של מלך ונתנה לאשתו ואמר לה אל תתקשטי בו אלא בצינעא בתוך ביתך לכן כל השנה אומרים אותו בלחשנח אבל ביום הכיפורים שאנו דומין למלאכים כמ"ש בסי' תר"ינט אנו אומרים אותו בקול רם בפרהסיא:


נו) טור ושו"ע ס"ב. וראה לעיל סי' סג ס"ג שיש נוהגין לאמרו מעומד.

נז) דברים רבה פרשה ב, לו. הובא בטור. מ"א סק"ח.

נח) ראה לעיל סי' סא סי"ג טעם נוסף לאמירתו בלחש.

נט) סעיף ט.