ד

ד ואחר המילה יש נוהגין לברך ברכת המילה בלא כוסיח לפי שאי אפשר לטעום ממנו וגם אין מטעימים לתינוק גזירה שמא יהיה התינוק רגיל בשתיה זו של מצוה ויורה היתר לעצמו לשתות מכוס של ברכה אף לכשיגדליט ואע"פ שבתשעה באב מטעימים לתינוק ואין חוששין לכך מפני שהוא דבר שאינו מצוי כמ"ש בסי' תקנ"טכ מכל מקום ביום הכיפורים שהוא מן התורה וענוש כרת החמירו יותרכא וחששו אף לדבר שאינו מצוי:


יח) מרדכי סוף רמז תשכז, בשם רבנו יעקב ב"ר שמשון. ר"ן שבת (נז, א) ד"ה וכתבו, בשם הגאונים. אבודרהם הל' ברכת מילה, בשם הרי"ץ גיאת והרמב"ם. שו"ע ס"ג.

יט) מרדכי ואבודרהם שם. וראה רש"י עירובין מ, ב ד"ה דאתי. ט"ז סק"א וסי' תריט סק"ג. לעיל סי' שמג ס"ח. סי' תריט ס"ז.

כ) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה טור ושו"ע שם ס"ז ומ"א סק"ט.

כא) מרדכי שם. לבוש ס"ג. וראה מ"מ וציונים.