י[ב]

י[ב] וטעם תקיעה זו היא סימן לסילוק שכינה למעלהסא כמו שהיה במתן תורה שכשעלתה השכינה נאמרסב במשוך היובל וכו' ונאמרסג עלה אלהים בתרועה כו' ועוד יש טעם בתקיעה זו להראות שהוא יום טוב ולהרבות בסעודהסד מפני שאין יום טוב זה מפורסם עשו בו תקנה לפרסמוסה לכן יפקדו איש את רעהו בצאתו מבית הכנסת כדרך שאומרים בשבת ויום טובסו:


סא) סמ"ג סוף ל"ת סט. לבוש ס"ה. ט"ז סק"ב.

סב) שמות י, יט.

סג) תהלים מז, ו.

סד) תוס' שבת קיד, ב ד"ה ואמאי. סמ"ג שם. אליה זוטא סק"ג. וכדלקמן סי' תרכד ס"ט.

סה) תוס' וסמ"ג שם. אליה זוטא שם.

סו) מטה משה סוס"י תתפה. אליה זוטא שם.