ט

ט ואחר התפלה אומרים אבינו מלכנומג אפילו כשחל בשבתמד ואפילו עדיין הוא יוםמה ואף על פי שבכל היום אין אומרים אבינו מלכנו כשהוא שבת מכל מקום עכשיו יש לאומרו לפי שעכשיו הוא גמר החתימה ואנו צריכין לבקשת רחמים ואם לא עכשיו אימתימו:


מג) מהרי"ל הל' יוה"כ ע' שמג). דרכי משה ס"ק ג. רמ"א ס"ה.

מד) מהרי"ל שם. דרכי משה ס"ק ב. מ"א ס"ק ג.

מה) מ"א שם.

מו) ר"ן ר"ה (ט, א) ד"ה מכלל. ב"י סי' תרכב ד"ה ואם חל. מ"א שם.