יא

יא ואותן העושין שני ימים יום הכיפורים אפילו הם עשרה ביחד אעפ"כ לא ישנו מתפלות של חולסד שכל המתפלל תפלה שלא תקנוהו חכמים לזמן ההוא הרי זה מברך לבטלהסה אך בסליחות ופיוטים יאמרו כרצונםסו כיון שאין שם ברכה לבטלה ובלבד שיאמרו אותם אחר סיום תפלתם אבל לא יפסיקו באמירתם באמצע התפלהסז אפילו כשמתפללין בצבור שלהם:


סד) טור בשם הרא"ש. ב"י ד"ה ואדוני אבי ז"ל היה מוחה, בשם האגודה סוף יומא. שו"ת מהרי"ל סי' קפד. מ"א סק"ז.

סה) ב"ח ד"ה ומ"ש וא"א. מ"א שם.

סו) מהרי"ל שם. מ"א שם.

סז) מ"א שם.