ח

ח אע"פ שמן הדין מותר לברך במוצאי יום הכיפורים על האור שהודלק מן האור ששבת דהיינו שהודלק מערב יום כיפור כמו שנתבארלט מכל מקום טוב להחמיר ולברך על אור ששבת מבעוד יום ממשמ.

ומכל מקום לא יברך על נרות של בית הכנסת בעצמןמא אע"פ שהודלקו מבעוד יום לפי שלא הודלקו רק לכבוד היוםמב ולכבוד בית הכנסתמג ולא בשביל להאיר ואין מברכין אלא על האור שהודלק להאירמד כמ"ש בסי' רח"צמה אלא מדליק נר אחד מנר של בית הכנסת הדולק מערב יום כיפור ויברך על שניהם ביחדמו.

ואם אי אפשר לו להבדיל על שניהם ביחד יבדיל על נר שהדליק מן נרות של בית הכנסת שהודלקו מבעוד יום ולא יבדיל על נרות של בית הכנסת בלבדמז.

ואם עבר ובירך על נרות של בית הכנסת בלבד אע"פ שהודלקו לכבוד אעפ"כ אין צריך לחזור ולברך על נר אחר כיון שעשויין גם להאיר שהרי מתפללין לאורןמח:


לט) סוף ס"ו.

מ) לחוש לדעת אור זרוע (הל' מוצ"ש סי' צה), שהיא דעה הא' שברמ"א ס"ה, ומ"א סק"ה.

מא) דרכי משה ס"ק ב בשם אגודה סוף יומא. מהר"י ווייל סי' קצא. דעה הב' ברמ"א שם. אחרונים.

מב) מהרי"ל הל' תפלת נעילה דיו"כ (ע' שנח). דרכי משה שם (לכבוד). מ"א ס"ק ו. ט"ז סק"ד (לכבוד היום). וראה לעיל סי' תרי ס"ד וסוף ס"ח.

מג) תוס' ברכות נג, א ד"ה הא, בשם ר"ח. וראה גם לעיל סי' רחצ סי"ז (לכבוד שכינה). סי' תקיד סי"ד (לכבוד המקום).

מד) לבוש ס"ד.

מה) ס"טו-יח.

מו) מהרי"ל שם. רמ"א שם.

מז) רמ"א שם, לפירוש מ"א סק"ז.

מח) ראה לעיל סי' רחצ סוף סי"ז (במוסגר).