ט

ט ואוכלין ושמחין במוצאי יום כיפורמט משום שהוא קצת יו"טנ כמ"ש בסי' תרכ"גנא ובת קול יוצאת במוצאי יום כיפור ואומרת לך אכול בשמחהנב:


מט) טור. מהר"י ווייל סי' קצא. רמ"א ס"ה.

נ) תוס' פז, ב ד"ה והאמר (כעין יו"ט). רמ"א שם.

נא) סעיף י[ב].

נב) קהלת ט, ז. מדרש קהלת רבה שם. הובא בתוס' שם. טור וב"י ד"ה ואוכלין. וראה התוועדויות תנש"א ח"א ע' 86.