תרכו העושה סוכה תחת האילן או תחת הגג ובו כ"א סעיפים:

א

א אין אדם יוצא ידי חובתו אלא בסוכה שאינה עשויה אלא לצלא בלבד דוגמת ענני כבוד אבל אם היא עשויה גם לדירה דהיינו לדור בה בקביעותב ולא להסתופף בצלה בלבד או שעשויה גם להשתמש בה תשמיש של צניעותג כגון לאוצרד או שאר תשמיש שצריך לעשותו במקום צנוע או שהיא עשויה גם למחסה ולמסתור מזרם וממטרה כל שאינה עשויה לצל בלבד אין זו סוכה אלא ביתו שהרי הבית הוא מיוחד לכל דברים אלו והתורה אמרה סוכה ולא ביתז:


א) רב חסדא גמרא ח, ב ורש"י שם ד"ה אמר רב חסדא. טור ושו"ע סי' תרלה ס"א. וכדלעיל סי' תרכה וש"נ.

ב) ר"ן (ד, א) ד"ה סוכת. ט"ז ומ"א סי' תרלה סק"א (גם בדעת רש"י). וראה גם לקמן סי' תרלא סי"ב. ואם עשויה רק לצל ודר בה כל השנה, ראה לקמן סי' תרלו ס"ב.

ג) רש"י שם. מ"א שם.

ד) ר"ן שם. ט"ז ומ"א שם. ועד"ז לעיל סי' תקיח סי"ב (עצים שהכניסן לאוצר להצניען). וראה העו"ב תתנט ע' 59.

ה) ראבי"ה סי' תריא, בשם ר"ת. הגהות מיימוניות פ"ה אות ט. ט"ז שם. והוא לשון הפסוק ישעיה ד, ו. וראה לקו"ש חל"ב ע' 142 הערה 30. לקמן סי' תרלא ס"ה. שו"ת אבני נזר או"ח סי' תעד. פתחא זוטא לסי' תרלה ס"א.

ו) ט"ז שם. וראה גם לקמן סי' תרכט ס"י. סי' תרלא ס"ה.

ז) רש"י יד, א ד"ה רבי מאיר. מ"א סק"א. ט"ז סי' תרכט סקי"ח. וראה לקמן שם סכ"ט.