י

י ואם סכך הפסול אינו מעורב עם סכך הכשר אלא הוא עומד למעלה ומיצל על הכשר אם אין צל הסוכה מרובה מחמתה בלא צירוף צל הפסול אע"פ שהפסול חמתו מרובה מצלתו אעפ"כ הרי זו פסולה שהרי סכך פסול משלימה לשיעורהמד אבל אם צלתה מרובה מחמתה בלא צירוף צל הפסולמה אע"פ שהפסול צלתו מרובה מחמתו הרי זו כשרהמו.

והעיקר כסברא הראשונה בכל זהמז ומכל מקום בשעת הדחקמח שאין לו סוכה אחרת וגם אי אפשר לו לתקן סוכה זו ולהכשירה יש לסמוך על סברא האחרונה שלא להתבטל ממצות סוכה:


מד) רש"י שם סוד"ה הא.

מה) ראבי"ה ורא"ש שם בדעת רש"י. תוס' שם. מרדכי שם בדעת רש"י ור"ת. דעה הא' בטור ושו"ע שם.

מו) קרבן נתנאל פ"א סי' יד אות ע, בדעת הרא"ש. ועד"ז לקמן סי' תרכח ס"ב, בסוכה ע"ג סוכה למעלה מכ', לכל הדעות. וראה קובץ יגדיל תורה שם. העו"ב שם.

מז) שכן דעת ריב"א, הובא בראבי"ה שם. טור בשם הרמב"ן. ר"ן שם. מ"מ שם. מרדכי שם בשם רבנו פרץ בהגהת סמ"ק סי' צג (ע' נה). רבנו יחיאל, הובא בטור. רבנו שמשון מקוצי, הובא במרדכי שם.

מח) אליה רבה אות ה.