יב

יב מותר לעשות סוכה למטה בבית תחת הגג שהסירו הרעפים ממנו כדי לעשות סוכה אע"פ שנשארו עדיין העצים או הקורות שהרעפים מונחים עליהםנ ומותר לישב תחת העצים או הקורות עצמןנא אע"פ שהם סכך פסול שהרי לא נקבעו בגג לשם צל בלבד אלא כדי לתת עליהם את הרעפיםנב מכל מקום כיון שעשה מעשה והסיר את הרעפיםנג לשם עשיית סוכה לצל הרי זה כאלו עשה מעשה בגוף העצים או הקורות והתקינם לשם סוכהנד שהרי הם כשרים לסיכוך שהן גדילים מן הארץ ואין מקבלין טומאה ואע"פ שהן מחוברים אין בכך כלום דתלוש ולבסוף חברו כשר לסוכהנה כמו שיתבאר בסימן תרכ"טנו וכיון שהן עצמן כשרים לסכך ע"י מעשה זו ויכול להניח עליהם עוד סכך כשר והן מצטרפין עם סכך זה להשלים לשיעור צלתה מרובה מחמתה ולכן גם עכשיו שלא הניח הסכך עליהם אלא תחתיהן למטה בבית מותר לישב תחתיהן ממש כיון שהם סכך כשרנז:


נ) בעל העיטור הל' סוכה שער הרביעי (פג, ג). טור ושו"ע ס"ג.

נא) מ"א סק"ו.

נב) לבוש ס"ג.

נג) בעל העיטור שם, לפירוש המ"א שם, וחדושי הגהות מהרל"ח.

נד) מהרל"ח שם.

נה) תרומת הדשן סי' פט. הובא ב"י סוף הסי'. לבוש שם.

נו) ראה לבוש שם ס"ח, ומ"א שם סקי"א.

נז) ראה לקמן סי' תרכח ס"א.