יג

יג אבל אם לא הסיר את הרעפים כדי לעשות שם סוכה אלא כך היתה מקודם בנויה בלא גג כיון שלא עשה שום מעשה בגג לשם עשיית סוכה לצל א"כ העצים או הקורות הן סכך פסול ודינו כדין סכך פסול המאהיל על גבי הסכך כשרנח ועל דרך שנתבארנט (פירוש שכל שאין סכך הכשר הרבה כל כך עד שאם ינטל ממנו כשיעור סכך הפסול המיצל עליו יהיה עדיין צל הסוכה מרובה מחמתה פסולס):


נח) מהרי"ל הל' סוכה (ע' שסה). מ"א סק"ו.

נט) סעיף ג ואילך.

ס) לדעה הא' דלעיל ס"ג-ד, ובשעת הדחק סומכים על דעה הב' דלעיל ס"י.