יד

יד במה דברים אמורים כשמסכך תחת הגג אבל אם מסכך על גבי העצים או הקורות אף על פי שהן סמוכין זה לזה בפחות משלשה טפחים הרי זו כשרה ואין אומרים כאן לבוד שיצטרפו כל העצים ויהיו נחשבין כעץ אחד רחב מסכך הפסול יותר מארבעה טפחים שהוא פוסל את הסוכה כמו שיתבאר בסימן תרל"בסא שכיון שסכך כשר מונח בין עץ לחבירו הוא מפסיק ביניהם שלא יצטרפוסב ואין אומרים לבוד אלא אם כן אין שום דבר מפסיק בינתיים:


סא) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה טור ושו"ע שם ס"א.

סב) מ"א ס"ק ו.