טז

טז אם הניח סכך פסול על גבי הסוכה שלא היה עליה שום סכך ואח"כ הניח עליה סכך כשר על גבי סכך הפסול ואח"כ הסיר סכך הפסול מעל גבי הסוכה ונשאר סכך העליון הכשר בלבדו מיצל על גבי הסוכה וכן העושה דפנות הסוכה תחת גג הבית והניח סכך כשר על גבי הגג ואח"כ הסיר את הגג מתחת הסכך המונח עליה הרי זו פסולהסד לפי שבשעה שעשה את הסוכה דהיינו בשעה שהניח סכך הכשר שהוא עיקר הסוכה היתה הסוכה פסולה מחמת סכך הפסול שעליה ואח"כ כשהסיר את הפסול לא עשה מעשה בגוף הסוכה להכשירה אלא מאליה נתכשרה ע"י הסרת הפסול והתורה אמרהסה חג הסכות תעשה לך וגו' ולא מן העשויסו מאליוסז שהעשייה הראשונה שהיתה בפסול אינה נחשבת עשייה כלל:


סד) שלטי הגבורים (ח, א אות א), בשם פסקי ריא"ז. מ"א סוף סק"[ז].

סה) דברים טז, יב.

סו) ברייתא יא, ב וש"נ. וראה גם לקמן סי' תרכט ס"כ ואילך. וכ"ה לענין ציצית כדלעיל סי' י ס"י וש"נ.

סז) רש"י שם יא, א ד"ה אכשורי.