יז

יז במה דברים אמורים שפסול הסוכה היה מחמת עצמה כגון בנדון שאמרנו שהניח סכך הכשר על גבי הפסול שגוף הסוכה דהיינו סכך הכשר נעשה בפסול מחמת עצמו שאינו נקרא סכך כלל כיון שיש דבר מפסיק בינו להדפנות שהרי אין צלו מועיל כלוםסח אבל אם פסול הסוכה הוא מחמת דבר אחר הפוסל אותה כגון העושה סוכתו תחת גג הבית ואחר שסככה כהלכתה הסיר את הגג מעל גבי הסוכה הרי זו כשרהסט אע"פ שלא עשה מעשה בגופה להכשירה כיון שאין פסולה אלא מחמת דבר אחר דהיינו גג הבית שמיצל עליו ולא מחמת עצמה שהרי היא מסוככת כהלכתה בסכך כשרע המונח על גבי דפנותיה לכך כיון שעשה מעשה הכשר בדבר הפוסלהעא דהיינו שהסיר את עצי הגג שהיו קבועין שם לשם דירה ולא לשם צל ולפיכך היה עליה שם סכך פסול ועכשיו שהסירן משם לגמרי נקרא עליהם שם סכך כשר ואפילו על העצים הנשארים נקרא עליהם שם סכך כשר כמו שבארנו למעלהעב לפיכך מועיל מעשה הכשר זה להכשיר את הסוכה כיון שלא היתה פסולה אלא מחמת הגג וכבר עשה בו מעשה הכשר:


סח) ראה לעיל ס"ב וש"נ.

סט) אור זרוע ח"ב הל' סוכה סי' רפט, בשם ר"י הלבן. הובא בהגהות אשרי פ"א סי' כד. ארחות חיים הל' סוכה סי' כו. מהרי"ל ה'ל סוכות (ע' שסה). רמ"א ס"ב.

ע) אור זרוע והגהות אשרי שם. רמ"א שם.

עא) ארחות חיים שם.

עב) סעיף יב.