תרכו העושה סוכה תחת האילן או תחת הגג ובו כ"א סעיפים:

ב

ב וצריכה שתהא הסוכה תחת אויר השמיםח דוגמת ענני הכבודט אבל אם עשאה בתוך הבית פסולהי לפי שאין צל הסוכה משמש כלוםיא שאף בלעדי הסכך יש כאן צל מחמת תקרת הבית וכן הדין בעושה סוכה תחת האילןיב או תחת שאר דברים הפסולים לסכך שיתבאר בסי' תרל"איג בין שקדמה הסוכה לדבר הפסול המאהיל עליה בין שקדם הדבר הפסול להסוכהיד שמכל מקום עכשיו אין צל הסוכה משמש כלום כיון שהצל העליון עליו:


ח) טור ולבוש ס"א. ט"ז ס"ק א.

ט) לבוש שם.

י) משנה וברייתא ט, ב. טור ורמ"א ס"א.

יא) ר"ן (ה, רע"א). וראה לקו"ש שם הערה 31. שלחן המלך שם ע' רלח.

יב) משנה וברייתא ט, ב. טור ושו"ע ס"א.

יג) אוצ"ל: סי' תרכט ס"א.

יד) ראבי"ה סי' תריג. הובא ברא"ש פ"א סי' יד וטור. ר"ן שם. שו"ע שם.