ג

ג לפיכך אפילו אם צל הסוכה מרובה מחמתה בלא צירוף צל העליון כלל דהיינו שאפילו אם ינטל צל העליון מכאן יהיה צלתה מרובה מחמתה אעפ"כ פסולה ואפילו אם צל העליון בלבד הוא מעט מזער בענין שאם ינטל צל התחתון דהיינו צל הסכך שעל גבי הסוכה תהיה חמתו של העליון מרובה מצלתו אעפ"כ פסולהטו דכיון שצל העליון שהוא פסול עומד למעלה הרי הוא מבטל צל הסכך שתחתיו כנגדו ממש שהרי אינו משמש כלום כיון שהעליון מיצל על מקום שהוא מיצלטז ולפיכך אנו רואים כאילו ניטל ונחסר מן צל הסכך הכשריז כשיעור צל העליון שמיצל על הסוכה וכאלו היה המקום הזה שהעליון מיצל עליו מקום חמה ותהיה הסוכה חמתה מרובה מצלתהיח:


טו) ראבי"ה שם, בשם הריב"א. רא"ש שם. ר"ן שם. דעה הב' בטור ושו"ע שם.

טז) ר"ן שם. וכדלעיל ס"ב.

יז) טור ור"ן שם. לבוש סוף ס"ב.

יח) טור ולבוש שם.