ד

ד אבל אם צל הסוכה הוא מרובה מאד בענין שאפילו אם ינטל ממנה כשיעור צל העליון ויהיה המקום שהעליון מיצל עליו מקום חמה ואעפ"כ תהיה הסוכה צלתה מרובה מחמתה כשרהיט:


יט) ראבי"ה שם (כשענפי האילן על מקום חמה). רא"ש וטור שם (כשינטל כנגד האילן ישאר כשיעור). ר"ן שם. רמ"א סוף ס"א.