ה

ה וכל זה כשהיה הסכך פסול למעלה על הסכך כשר אבל אם היו מעורבים זה בזה כגון אילן שהיה מיצל על הסוכה שלמטה ממנו והשפיל ענפיו למטהכ ועירבן אם הסכך הכשר הוא מרובה הרבה מן הסכך הפסול המעורב בו הרי הפסול נתבטל ברובכא אף אם הניח סכך הכשר על סכך הפסול נקרא ערבוב ובטל ברובכב ואע"פ שסכך הפסול הוא ניכר בין הכשר ואינו מעורב יפה והוא יכול להסירו משם אעפ"כ הוא בטלכג.

ואע"פ שבכל איסורין שבתורה אם הוא מכיר את האיסור ויכול להסירו מן התערובות אינו בטלכד אפילו באלףכה היינו שאסור לאכול את התערובות שלא יפגע בגוף האיסור עצמו שלא נתבטל כיון שיכול להסירו משם אבל כאן אינו נהנה כלל מן האיסור שהרי אף אם ינטל סכך הפסול מן הסוכה יהיה צלתה מרובה מחמתה מחמת סכך הכשרכו ואין אנו צריכים לבטל את הפסול ברוב אלא כדי שלא יהיה לו כח לפסול את הסכך הכשר המעורב עמוכז:


כ) רב פפא ט, ב.

כא) רש"י שם ד"ה בשחבטן (אף לענין להצטרף, כדלקמן ס"ט). ר"ן שם (לענין שלא יפסול). וראה גם לקמן סי' תרכט סט"ז.

כב) ראבי"ה סי' תרטז. מרדכי השלם רמז תשלח. רמ"א ס"א.

כג) ר"ן שם. מ"א סק"ד.

כד) קושית הר"ן שם (יכול להתירו ולעמוד עליו). מ"א ס"ק ג (שיכול להסירו).

כה) כדלעיל סי' תקז וש"נ. ולענין פירור המעורב בקמח, ראה לעיל סי' תמז קו"א סק"ט. סי' תסו ס"ט.

כו) ר"ן שם. מ"מ פ"ה הי"ב בשם הרמב"ן. רבנו ירוחם נתיב ח ח"א (נה, ב) בדעת ראבי"ה. הובא במ"א סק"ד.

כז) מ"א שם. וראה קובץ כינוס תורה ד ע' כו.