ז

ז וכל זה כשהסכך הפסול המעורב בכשר הוא בעצמו קל וקלוש בענין שחמתו מרובה מצלתו אבל אם צלתו מרובה מחמתו אין ביטול ברוב מועיל לו שלא יפסול את הסוכה בצלוכט כיון שצל הכשר אינו משמש כלוםל במקום שהפסול היה יכול להיות מיצל שם אם לא נתערב שם כיון שצלתו מרובה מחמתו ולכן אין הסוכה כשרה אלא אם כן יש בה סכך כשר הרבה כל כך עד שאם ינטל מהסכך הכשר כשיעור הסכך הפסול המעורב בו היתה הסוכה צלתה מרובה מחמתהלא:


כט) רבא בגמרא ט, ב. לפירוש רב פפא (דמיירי בחבטן). וראה גם לקמן ס"ט (לדעה הב').

ל) ר"ן שם. ב"י ד"ה ואם האילן.

לא) ראה יגדיל תורה (נ.י.) נה ע' שנח. העו"ב תתנט ע' 62.