ח

ח במה דברים אמורים כשהכשר והפסול הן מעורבין או שהפסול הוא מונח למטה מן הכשר שאז צריך שיהא בכשר רוב כנגד הפסול כדי לבטלו שלא יפסול את הסוכה בצלו אבל אם היו מונחין על הסוכה כל אחד ואחד בפני עצמו זה בצד זה ואינן מעורבין כלל אין צריך שיהיה בכשר רוב כנגד הפסול אלא אפילו אם הם מחצה על מחצה ג"כ הסוכה היא כשרהלב שכך היא הלכה למשה מסינילג כמו שיתבאר בסימן תרל"אלד ע"ש:


לב) ר"ן שם, ממשנה טו, א. מ"מ שם בשם הרמב"ן. מ"א ס"ק ד.

לג) רשב"א חולין כט, א ד"ה אי. ר"ן שם. מ"א סק"ג.

לד) סעיף י וש"נ.