ז

ז במה דברים אמורים בימים הראשונים שהיו רגילים להשתמש בסכך להניח ולתלות שם חפציהםלט אבל עכשיו שאין רגילין בכך אין חוששין לכך ולפיכך יש להתיר ליכנס לתוכה בשבת ויו"טמ.

ומכל מקום לכתחלה אין לסמוך את הסכך על האילן שאין מעמידין את הסכך לכתחלה אלא בדבר הראוי לסכוךמא כמו שיתבאר בסי' תרכ"טמב עיין שם הטעם:


לט) מ"א שם, ממשמעות המ"מ שם. וראה גם תוס' שם.

מ) מ"א שם.

מא) מ"א סי' תרכט סק"ט.

מב) סעיף יא.