ד

ד ואם רוב סכך צלתה מרובה מחמתה שתי משהוין שהאויר שבו הוא מועט מאד ומיעוט הסכך חמתו מרובה מצלתו משהו בענין שאם נצרף החמה והצל של כל הסיכוך יהיה צלתו מרובה מחמתו משהו הרי זו כשרהיא ומותר לישב אפילו תחת מיעוט הסכך שחמתו מרובהיב לפי שהוא בטל לגבי רוב הסכך שצילתו מרובה מכל מקום אם מיעוט הסכך שחמתו מרובה יש בו שבעה טפחים על שבעה טפחיםיג כדי שיעור הכשר סוכהיד אין לישב תחתיוטו לפי שהוא מקום חשוב ואינו בטל לגבי שאר הסכך שצלתו מרובה:


יא) ברייתא יט, א, לפירוש רבי יוחנן בגמרא שם. רא"ש פ"א סי' לה. טור ושו"ע ס"ב.

יב) רא"ש שם סי' ג. ר"ן (ט, א) ד"ה גרסי'. לבוש ס"ב. ט"ז סק"א.

יג) ר"ן שם. רמ"א ס"ב.

יד) ראה טור ושו"ע סי' תרלד ס"א.

טו) ט"ז שם.