ה

ה לכתחלה צריך לעשות את הסיכוך קל וקלוש בענין שיהיו הכוכביםטז הגדוליםיז נראים מתוכו בלילהיח ובדיעבד אפילו היתה מעובה כמין ביתיט עד שאין זהרורי שמש נראים מתוכהכ כשרה והוא שיכול המטר לירד בתוכה אבל אם היה הסכך מעובה כל כך עד שאין המטר יכול לירד בתוכה פסולהכא לפי שאין נקראת סוכה אלא אם כן אינה מגינה אלא מן הצל בלבד אבל אם מגינה גם מן המטר אין נקראת סוכה אלא כמין בית היא זוכב:


טז) ירושלמי פ"ב ה"ג. רא"ש פ"ב סוס"י ג. טור ושו"ע ס"ג. ומנהג חב"ד להרבות בסכך (ספר המנהגים - חב"ד ע' 65. וראה המלך במסיבו ח"ב ע' קצב. לקו"ש ח"ט ע' 231 בשוה"ג. אוצר מנהגי חב"ד חה"ס ע' רסו).

יז) רמב"ם פ"ה הכ"א. שו"ע שם.

יח) ב"ח ד"ה וצריך. מ"א סק"א.

יט) משנה כב, א. טור ושו"ע שם.

כ) ברייתא כב, ב כבית הלל, ורש"י שם ד"ה כוכבי. ב"ח סוד"ה וצריך בדעת הטור. ט"ז סק"ב.

כא) טור בשם ר"ת. הגהות מיימוניות פ"ה ה"ה אות ט. מרדכי רמז תשלב. מ"א סק"ב. ב"ח ד"ה ומ"ש ור"ת, ובסי' תרלה ד"ה ולענין. לבוש ס"ג.

כב) כדלעיל סי' תרכו ס"א. וראה פתחא זוטא סי' תרלא ס"ג. סי' תרלה ס"א.