ו

ו היה הסיכוך מבולבל דהיינו שמקצתו עולה מעט למעלה ומקצתו יורד מעט למטהכג אע"פ שמתוך כך חמתה מרובה מצלתהכד כשרה שכיון שאם תעמוד החמה באמצע הרקיע כנגד ראש כל אדם יהיה צלתה מרובה מחמתהכה אין לפסול אותה מחמת חמה הבאה מן הצד באלכסוןכו:


כג) משנה כב, א לפירוש שמואל בגמרא שם. טור ושו"ע ס"ה.

כד) רש"י שם ד"ה קנה. טור. רמ"א ס"ה.

כה) תוס' שם ד"ה קנה. טור.

כו) תוס' שם. ב"י סוד"ה היה בדעת רש"י ותוס'.