יא

יא וכן אין לעשות סוכה לכתחלה בקרקע של רביםנג כגון ברחוב העיר וכיוצא בו במקום שהרבים עוברים שם ואפילו אם כל העיר היא של ישראל והישראל הוא בודאי מוחל לו על כך מכל מקום אין לעשות סוכה ברשות הרבים שהרי יש לכל העולם הילוך בונד כמ"ש בח"מ סי' [ק]ס"בנה והגוים אינן מוחלין על כך והרי היא סוכה גזולהנו.

ואע"פ שבדיעבד יוצא בסוכה גזולה העומדת בקרקע [הנגזלנז] כמו שנתבארנח מכל מקום לכתחלה אין לישב בסוכה העומדת בקרקע של חבירו מפני שאינה נקראת שלו ממש והתורה אמרהנט תעשה לך משלך ואינה דומה לשאלה ממש שהשאילה לו מדעתו והרי היא כשלו ממשס ולכך יש למחות בהעושים סוכה ברשות הרבים.

וכל מקום שבארנו שאין לעשות שם סוכה לכתחלה ועבר ועשה אע"פ שהיא כשרה כמו שנתבאר מכל מקום אין לברך עליהסא כיון שע"י עבירה באה סוכה זו לידו אין זה מברך אלא מנאץסב:


נג) ירושלמי פ"ג ה"א. לפירוש אור זרוע סי' שב בסופו (דאיירי בלכתחלה). דרכי משה ס"ק א. [ר]מ"א ס"ג.

נד) מ"א סק"ג.

נה) ס"ב. וראה גם לקמן חו"מ הל' גזילה סל"ג.

נו) מ"א שם. וראה לקמן סי' תרמט ס"א (בין מישראל בין מנכרי), וש"נ.

נז) כן תיקן בקונטרס השלחן.

נח) ס"ד וס"ז.

נט) דברים טז, יג. וכדלעיל ס"ג.

ס) כדלעיל שם, וש"נ.

סא) מ"א סוף סק"ג.

סב) ב"ק צד, א. וכדלעיל סי' יא סוף סי"ב, וש"נ.