יב

יב מותר לשתותצז כל המשקין חוץ לסוכה אפילו ייןצח ואפילו שותה יותר מרביעיתצט וכל המחמיר על עצמו שלא לשתות חוץ לסוכה אפילו מים הרי זה משובחק.

במה דברים אמורים כששותה דרך עראי אבל אם קובע את עצמו לשתות ייןקא או שאר משקין שדרך לקבוע עליהן כגון מי דבש ושכרקב במדינות אלו שרגילין לקבוע עליהן לשתות בלא סעודהקג צריך לכנוס לתוך הסוכה.

אבל אין צריך לברך לישב בסוכה לפי שהשתיה היא טפילה לאכילה וברכת לישב בסוכה שבירך על אכילת שחרית היא פוטרת את השתיה של כל היוםקד וכן היא פוטרת את השינה וטיול בסוכהקה כל היום שאין צריך לברך עליהם שאפילו יצא חוץ לסוכתו אחר האכילה והפסיק הרבה בין האכילה להשתיה ושינה וטיולקו מכל מקום כיון שכולם נמשכים וטפלים לאכילה שהיא עיקר מצות הישיבה בסוכה ברכת האכילה פוטרתןקז.

ואפילו שותה וישן ומטייל קודם האכילה אין צריך לברך לפי שהן טפלים להאכילה שלאחריהםקח:


צז) גמרא כו, סע"ב (דלי של מים, שהוא רק כדי להחמיר על עצמו). רמב"ם פ"ו ה"ו (מים). טור ושו"ע ס"ב.

צח) רא"ש פ"ב סי' יג. טור ושו"ע שם.

צט) גמרא שם (דלי). וכדלקמן בסמוך, שלא אסרו אלא כשקובע עצמו.

ק) משנה וגמרא כו, ב. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם. וכן הוא מנהג חב"ד (ספר המנהגים - חב"ד ע' 67. אוצר מנהגי חב"ד חה"ס ע' ש).

קא) אור זרוע הל' סוכה סוס"י שא (שמסתפק בזה). הגהות אשרי שם. שבלי הלקט סי' שדמ בשם ה"ר אביגדור כהן (בשבת ויו"ט). אגור סי' תתקעח. דרכי משה ס"ק ד. לבוש שם. ב"ח ד"ה ומ"ש ושתיית. מ"א סק"ה. ט"ז ס"ק ז.

קב) אור זרוע והגהות אשרי ודרכי משה וט"ז שם. וראה לקמן סוף סט"ו שיש מפקפקין, וש"נ.

קג) מ"א סי' רי[ג] סק"ו. ט"ז שם ס"ק ב. לעיל שם סוף ס"א.

קד) ט"ז ס"ק ז וס"ק כ.

קה) תוס' ברכות יא, ב ד"ה שכבר ורא"ש פ"ק דברכות סי' יג. ט"ז שם ושם.

קו) שדוקא בזה צריך לברך על האכילה, כדלקמן סי"ג וש"נ.

קז) ר"ת הובא ברא"ש פ"ד סי' ג. שו"ע ס"ח (שאין מברכין אלא בשעת אכילה). ט"ז סק"כ. וראה לקו"ש חכ"ט ע' 217. שלחן המלך ח"ב ע' רנ.

קח) ט"ז סוף סק"ז (לענין שתיה) וסוף ס"ק כ (אף בשינה וטיול).