טו

טו ואפילו אם אינו רוצה לאכול בסוכה זו אלא שנכנס לתוכה לישן ולטייל צריך לברך לישב בסוכה שאין שינה וטיול שבסוכה זו נפטרין בברכה שבירך בסוכה אחרתקכ אבל אם נכנס לתוכה לאכול בתוכה מיני מאכלים שמותר לאכלן חוץ לסוכה אין צריך לברך.

ואם רוצה לקבוע את עצמו שם לשתות יין ושאר משקים שדרך לקבוע עליהם מן הדין צריך לברך שהרי אסור לשתותן חוץ לסוכהקכא ומכל מקום לפי שיש מפקפקיןקכב על ברכה זו לכן נכון הדבר שלא לקבוע את עצמו בשתיה רק בסוכה שאכל בה היום ובירך עליה לישב בסוכהקכג:


קכ) רא"ש פ"ד סי' ג, בשם רב האי גאון. ט"ז סוף ס"ק כ.

קכא) כדלעיל סי"ב.

קכב) ב"י ד"ה ומ"ש רבנו ושתיית (שדינו כדין קבע על הפירות, דלעיל סי"א). דרכי משה סוף ס"ק ד (דלא מקרי קביעות). רמ"א ס"ב (אפילו קבע עלייהו). ב"ח ד"ה ומ"ש ושתיית (לאפוקי נפשיה מפלוגתא). מ"א סק"ה.

קכג) כדלעיל שם.