טז

טז אם שכח לברך לישב בסוכה עד שגמר סעודתו יברך לאחר סעודתוקכד ואע"פ שכל המצות צריך לברך עליהן עובר לעשייתןקכה מכל מקום הרי גם הישיבה שיושב בסוכה אחר הסעודה הוא ג"כ בכלל המצוהקכו וא"כ הרי הוא מברך קודם עשיית המצוהקכז:


קכד) מ"א סוף סקי"ז.

קכה) פסחים ז, ב. וכדלעיל סי' מו ס"ג וש"נ.

קכו) מ"א שם. וכדלעיל ס"ד. וראה גם לעיל סי' תקצב סוף ס"ז: שכל רגע ורגע שהוא יושב בסוכה ... הוא מקיים מצות הקב"ה.

קכז) ראה לקמן סי' תרמג ס"ב.