יז

יז אין קצבה לסעודות של סוכהקכח אלא אם ירצה יאכל בסוכה ואם ירצה לא יאכל רק מיני מאכלים שמותר לאכלן חוץ לסוכהקכט שאין המצוה אלא שאם יאכל לא יאכל חוץ לסוכהקל.

במה דברים אמורים בחולו של מועדקלא אבל ביום טוב ובשבת שהוא בתוך החג שחייב לאכול פת יותר מכביצהקלב כמו שנתבאר בסי' רצ"[א]קלג צריך לאכול בתוך הסוכה ואם ירדו גשמים הרי זה נכנס לתוך הביתקלד ועל דרך שיתבארקלה.

במה דברים אמורים מלילה הראשונה של חג ואילך אבל בלילה הראשונה של חגקלו דהיינו ליל ט"ו בתשריקלז צריך לאכול בתוך הסוכה אפילו בשעת הגשםקלח ואע"פ שהוא מצטער מחמת הגשם וכל המצטער פטור מן הסוכהקלט מכל מקום בלילה הראשונה חייב לאכול בסוכה לפי שאנו למדין בגזרה שוהקמ מחג המצות נאמר כאן בחג הסוכותקמא בחמשה עשר יום לחדש ונאמר להלן בחג המצותקמב בחמשה עשר יום לחדש מה ט"ו יום האמור להלן לילה הראשונה חובה לאכול כזית מצה כמ"ש בסי' תע"הקמג אף ט"ו האמור כאן חובה לאכול בסוכה.

ובאכילת כזית בתוך הסוכה יוצא ידי חובה כמו שיוצא באכילת כזית מצהקמד אבל מכל מקום חייב לאכול עוד פת בבית שהרי בכל סעודת יו"ט חובה לאכול יותר מכביצה פתקמה אלא שבתוך הסוכה בשעת הגשם אין חובה לאכול יותר מכזית כמו באכילת מצה.

ואפילו שלא בשעת הגשם אם ירצה לאכול כזית בסוכה וכביצה מצומצמת תוך הביתקמו הרשות בידו אלא שהמחמיר לאכול כל הסעודה בתוך הסוכה שלא בשעת הגשם הרי זה משובח כמו שנתבאר למעלהקמז:


קכח) משנה כז, א וכחכמים. טור ושו"ע ס"ג.

קכט) רמב"ם פ"ו ה"ז. שו"ע שם.

קל) רש"י שם ד"ה אין. טור. לבוש ס"ג.

קלא) ראה גם לעיל סי' קפח ס"י.

קלב) טור ושו"ע רס"י רצא (כביצה). מ"א סי' רצא סק"א (שהכוונה יותר מכביצה).

קלג) דעה הא' שבס"א (ומסתפק שם אם הכוונה לכביצה או ליותר מכביצה). וראה גם דעה הא' שבסי' עדר ס"ו. סי' תקכט ס"ד. דעה הב' - לקמן סי"ט.

קלד) תוס' רבנו יהודה ברכות מט, ב ד"ה ברכת המזון (שבזה מיירי משנה דידן, שאין קצבה אף ביו"ט ושבת). הובא בתוס' שם ד"ה אי בעי. הגהות סמ"ק סי' צג (נז, א). רא"ש ברכות פ"ז סי' כג.

קלה) סעיף כא.

קלו) משנה שם כחכמים (חוץ מלילי יו"ט ראשון של חג. וראה לקמן סי"ט שבליל ב' סומכים על דעה ב' דלקמן שם, וש"נ). טור ושו"ע ס"ג.

קלז) ראה לקו"ש חכ"ב ע' 129 הערה 50 ובשוה"ג.

קלח) הגהות סמ"[ק] שם. רא"ש שם. ר"ן (יב, ב) ד"ה מתני' ר"א בשם אחרים. טור. רמ"א ס"ה. וראה גם לקמן סי' תרמ ס"ה.

קלט) כדלקמן שם.

קמ) רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדק שם. לבוש ס"ג.

קמא) ויקרא כג, לד. במדבר כט, יב

קמב) ויקרא כג, ו. במדבר כח, יז.

קמג) סעיף לב.

קמד) רב זעירא בירושלמי פ"ב ה"ז. הובא בתוס' שם ד"ה תשבו. רא"ש ור"ן שם. טור ושו"ע שם. רמ"א ס"ה.

קמה) כדלעיל בתחלת הסעיף.

קמו) ראה ב"י ד"ה ומ"ש רבנו אע"ג, שגם בלילה הראשון אין איסור לאכול חוץ מסוכה פחות מכשיעור. וע"י אכילת הכביצה בבית והכזית בסוכה יוצא ידי חובת סעודת יו"ט.

קמז) סעיף יב (אפילו לענין שתיית מים).