ה

ה המתפלל אם יש לו מנוחה בסוכה שיוכל להתפלל שם בכוונה צריך לכנוס לסוכה ולהתפללמט שהרי בשאר ימות השנה כשאינו מתפלל בבית הכנסת הוא נכנס לביתו ומתפלל במה דברים אמורים במקום שאין שם בית הכנסת או שאי אפשר לו לילך לבית הכנסת אבל אם אפשר לו לילך לבית הכנסת ילך ואינו צריך להתפלל בסוכהנ:


מט) ב"ח ד"ה כתב הרמב"ם. אליה זוטא סק"ב. מ"א סקי"ד.

נ) שלטי גבורים יג, א אות ב בשם ריא"ז. הובא בב"ח ומ"א וא"ז שם.