ז

ז אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכהנב אבל אסור לישן אפילו שינת עראי חוץ לסוכהנג לפי שבשינה אין לחלק בין עראי לקבע שלפעמים שאינו מנמנם אלא מעט ודיו בכך לפיכך זו היא שינת קבע שלונד שחייב ליכנס לסוכה בשבילה:


נב) משנה כה, א. טור ושו"ע ס"ב.

נג) ברייתא כו, א. טור ושו"ע שם.

נד) רבא בגמרא שם ורש"י ד"ה רבא. לבוש ס"ב. ט"ז סק"ה. מ"א סק"ד.