תרמ מי הם הפטורים מישיבת סוכה ובו כ"ב סעיפים:

א

א נשים ועבדים פטורים מן הסוכהא מפני שהוא מצות עשה שהזמן גרמאב אבל מי שחציו עבד וחציו בן חורין חייב בסוכהג מחמת צד חירות שבוד:


א) משנה כח, א. טור ושו"ע ס"א.

ב) גמרא כח, סע"א. לבוש ס"א. ט"ז סק"א. וכדלעיל סי' יז ס"א וש"נ.

ג) רמב"ם פ"ו ה"א. שו"ע שם. וכדלעיל סי' תקפט ס"א (לענין שופר).

ד) לבוש סוף ס"א.