י

י מותר לפרוש בגד או סדין בסוכה מן הצד בשבת או ביו"ט להגין מפני הרוח שלא יכבה את הנרותסז ואין איסור משום עשיית אהל בשבת וביו"ט שאין במחיצה משום אהל כמ"ש בסי' שט"וסח.

אבל אסור לפרוס תחת הסכךסט אפילו אם הוא בענין שאם לא יעשה כך לא יוכל לאכול כלל בסוכה מחמת הרוח שיכבה את הנרות בליל שבת לפי שאין מצות סוכה דוחה את שום איסור אפילו של דבריהםע מטעם שנתבאר בסוף סימן תקפ"ועא ע"ש.

אבל מותר לפרוס על גבי הסכך אם (עיין סי' תרכט מ"אעב) הואעג שאם לא יעשה כך לא יוכל לאכול בסוכה לפי שאין כאן אהל כלל כיון שאין גובה טפח בין הסדין לסכך שתחתיועד.

אבל אם אין ברור לו שאם לא יפרוס שם סדין לא יוכל לאכול בסוכה אפילו בחול אסור לפרוס סדין תחת הסכך או על גבי הסכך מטעם שנתבאר בסוף סי' תרכ"טעה:


סז) אור זרוע הל' שבת סי' עח סוף אות ו. רמ"א ס"ד.

סח) סעיף ג.

סט) אור זרוע שם. רמ"א שם.

ע) עשיית אהל ארעי ביו"ט, וכדלעיל שם ס"א.

עא) סכ"ב. וראה גם לעיל סי' תרכח ס"ה.

עב) סקכ"ה (מחלוקת אם מותר לאכול תחתיו).

עג) בקונטרס השלחן הגיה: בענין.

עד) מ"א ס"ק ח.

עה) סוף סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם סי"ט.