יא

יא אין המצטער פטור מן הסוכה אלא אם כן הוא מצטער בדבר שדרך בני אדם להצטער בועו אבל אם הוא מצטער בדבר שאין דרכן של בני אדם להצטער מחמת דבר זה בטלה דעתו אצל כל אדםעז אלא א"כ ידוע שהוא מאניני הדעתעח והוא מצטער בדבר שכל אניני הדעת מצטערין מחמת דבר זהעט אבל אין כל אדם יכול לומר מאניני הדעת אני אלא א"כ ידוע שהוא מאניני הדעתפ:


עו) טור. רמ"א ס"ד.

עז) ט"ז סק"ו.

עח) גמרא כט, א. רי"ף (יג, א). רא"ש פ"ב סי' כ.

עט) ב"ח ד"ה ומ"ש ונראה. ט"ז שם.

פ) מ"א סק"ט.