יב

יב אע"פ שהישן בסוכה בכילה שיש לה גג רחב טפח וגבוה עשרה טפחים לא יצא ידי חובתופא מכל מקום אם יש יתושין בסוכה שמצערין אותו מוטב שישן בכילה זהפב משישן חוץ לסוכהפג לפי שיש מי שמתיר לכתחלהפד לישן בכילה זופה אפילו במקום שאין שם יתושין אע"פ שאין הלכה כדבריו בדבר זה:


פא) כדלעיל סי' תרכז ס"ב.

פב) בקונטרס השלחן הגיה: זו.

פג) מ"א סק"ט, ממשמעות הגמרא כו, א: רב שרא לרב אחא כו'.

פד) רבה בר רב הונא בגמרא יא, א כרבי יהודה במשנה כ, ב.

פה) מ"א שם.