יג

יג אבל חייב בסוכהפו אפילו ביום ראשוןפז ואע"פ שצער הוא לו לישב בסוכה שהאבל חפץ להיות מתבודד להיות טרוד בצערו ובאבלופח אעפ"כ חייב לישב בסוכה ולהסיר האבלות מלבופט בענין שלא יהיה לו צער כלל בישיבה בסוכה אבל אם אינו יכול להסיר האבלות מלבו כגון שהמת חביב לו מאודצ ויש לו צער בסוכהצא שאינו יכול להיות טרוד שם באבלות כמו בביתו שישב שם בדד פטור מן הסוכה:


פו) גמרא כה, ב. טור ושו"ע ס"ה.

פז) גמרא שם (שביום הראשון פטור מתפילין וחייב בסוכה). וראה מ"א סי' תקמח סק"ה. לעיל סי' תעב ס"ג-ד.

פח) רא"ש פ"ב סי' ז. מ"א סק"י.

פט) גמרא שם (ליתובי דעתיה). רא"ש שם. מ"א שם.

צ) תניא סי' פג. מ"א שם.

צא) מ"א שם.