יד

יד סעודת ברית מילה וכן הסעודה שאוכלין אצל היולדתצב (כך היה המנהג בימים הראשוניםצג) חייבים בסוכה אע"פ שצר להם המקום לשבת שם ואי אפשר להם לשמוח כראוי אעפ"כ יאכלו בסוכה ואותם אנשים שצר להם לא יאכלו כלל בסעודה זוצד אע"פ שסעודת ברית מילה היא סעודת מצוהצה מכל מקום אינה מצוה גדולה כל כךצו לדחות מצות סוכה בשבילה שהיא מצות עשה של תורה:


צב) מהרי"ק שורש קעח. רמ"א ס"ו.

צג) בלילה שלפני המילה. וראה לוח ברכת הנהנין פ"ד הט"ז (סעודת בן זכר), וש"נ. כפר חב"ד 1017 ע' 14. 1019 ע' 14.

צד) מ"א ס"ק יג (די להם בי' אנשים).

צה) רמ"א יו"ד סי' רסה סי"ב. וראה גם לעיל סי' רמט ס"ו. סי' תמד סט"ו.

צו) מהרי"ק שם. מ"א שם.