טו

טו המהלך בדרך בימי הסוכותצז אם הוא אוכל וישן על פני השדה במקום שאין שם ישוב כללצח אינו צריך לטרוח ולעשות לו סוכה אפילו הוא יושב כל החג במקום אחד בשדהצט ויש לו סיפוק לעשות לו סוכה במקום הזה אעפ"כ אינו צריך לטרוח בשביל כךק אלא אם יש שם במקום חנייתו סוכה מוכנת עשויה לשם צל הרי זה יושב בהקא ואם לאו אוכל ושותה וישן על פני השדה לפי שהסוכה היא כעין דירת ביתו בכל השנה ואין אדם קובע דירתו במקום שאין שם ישוב כללקב:


צז) ברייתא כו, א.

צח) ר"ן (יב, א) דיבור הא'. ארחות חיים הל' סוכה אות לג. מ"א סוף סקט"ו.

צט) גמרא מז, א ורש"י ותוס' ד"ה גמירי. מ"א שם.

ק) מ"א שם.

קא) תוס' דף מז שם.

קב) ראה ארחות חיים שם.