יז

יז אותן ההולכים לכפרים לתבוע חובותיהםקיא ולנים שם בכפר כיון שמן הדין הם חייבים לעשות שם סוכהקיב כיון שהם שוהים ומתעכבים הרבה בכל כפר וכפר לכן אם אינן עושים שם סוכה אסור להם לאכול ולישן שם וצריכין הם לשוב לבתיהם בכל לילה לאכול ולישן בסוכהקיג:


קיא) ארחות חיים שם. הובא ב"י שם. רמ"א שם. מ"א סקט"ו.

קיב) מ"א שם.

קיג) ארחות חיים וב"י ורמ"א (המחמיר תע"ב). מ"א שם.