יח

יח וכל זה במי שהולך לדבר הרשות אבל מי שהולך לדבר מצוהקיד כגון להקביל פני רבוקטו או לפדיון שבויםקטז וכיוצא בזהקיז והגיע לישוב בעוד שלא עשה מצותוקיח אינו צריך לטרוח ולעשות סוכה ואפילו אם יש שם סוכה בנויה אם אינה מזומנת לפניו אינו צריך לטרוחקיט ולחזור אחריהקכ ומותר לו לאכול ולישן בבית שכל זמן שאינו בביתו והוא טרוד במחשבת המצוה ובתיקוניהקכא הרי זה נקרא עוסק במצוה וכל העוסק במצוהקכב אחת אין צריך לטרוח ולחזר אחר מצוה אחרת בעוד שהוא עוסק במצוה זו ואף על פי שאפשר לו לקיים שתי המצות בלי שום שיהוי ועיכוב להמצוה שעוסק בה מכל מקום התורה פטרתו מלטרוח ולחזר אחר מצוה אחרתקכג כמ"ש בסי' ל"חקכד.

אבל אם אינו צריך לטרוח ולחזר אחר סוכה כגון שיש סוכה מזומנת לפניו חייב לכנוס לתוכה לאכול ולישןקכה.

ואם אינו יכול לאכול ולישן כל כך בטוב בסוכה כמו בבית ויהיה יגע למחר מחמת מניעת השינה ולא יוכל לעסוק במצוה כראוי פטור מלישן בסוכהקכו:


קיד) משנה כה, א. טור ושו"ע ס"ז.

קטו) גמרא כו, א. רש"י ותוס' כה, א ד"ה שלוחי. טור ולבוש ס"ז.

קטז) רש"י ותוס' שם. טור ולבוש שם (ושם גם: גם ללמוד תורה. וראה לעיל סי' תמד סי"ח וש"נ).

קיז) טור ולבוש שם.

קיח) אור זרוע הל' סוכה סי' רצט. הגהות אשרי פ"ב סי' ו.

קיט) מ"א סקי"ד.

קכ) רא"ש פ"ב סי' ו.

קכא) רש"י כו, א ד"ה הולכים.

קכב) גמרא כה, א. וראה גם לעיל ס"ז.

קכג) ר"ן (יא, א) ד"ה ואיכא. מ"א ס"ק יד.

קכד) סעיף ז, וש"נ.

קכה) ר"ן שם ד"ה ומיהו. מ"א שם. וכ"ה לעיל שם.

קכו) ראבי"ה סי' תרלה. מרדכי רמז תשמ. הגהות מיימוניות פ"ו אות ד. מ"א שם.